Geert Mak sinjearret

zaterdag 18 februari 2017 15:00
Geert Mak sinjearret
Sneon 18 febrewaris sinjearret Geert Mak fan 15.00 oant 16.00 oere by Van der Velde Boeken Ljouwert. Wolkom!

De wilens klassike biografy fan in doarp yn 'e tiid fan 'e stille revolúsje tusken 1945 en 1995. It is it ferhaal fan 'e boeren en it jild, fan 'e lytse winkellju en de oprukkende stêd, fan 'e tsjerketoer dy't ynstoarte en de ymport dy't langer net groete, fan de natuer dy't weromkaam en tagelyk ferdwûn. Wat is der bard op it plattelân doe't de masines kamen, en de subsydzjes en de banken, en doe't de echte boeren stadichoan belies joegen?

Geert Mak beskreau in histoaryske omkear dêr't op it plattelân en yn de doarpen noch altyd de gruttens en de gefolgen fan te merkbiten binne.

De Fryske oersetting fan in ikoanyske útjefte: Hoe't God ferdwûn út Jorwerd.

  • Share
  • Share
  • Share
  • Share
MINDBUSZEUS2 : vandervelde